Освітній процес проходить українською мовою (Наказ).

Педагогічний колектив Глухівського медичного училища – КЗСОР працює над методичною проблемою: «Використання педагогічних технологій розвитку професійних і загальних компетентностей майбутніх медичних спеціалістів».

Основні напрямки роботи педагогічного колективу Глухівського медичного училища – КЗСОР по реалізації методичної проблеми

 1. Робота педагогічного колективу Глухівського медичного училища буде спрямована на:
 2. Реалізацію особистісно-орієнтованого підходу у навчанні, забезпечення диференціації та індивідуалізації.
 3. Розробку та удосконалення нового навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, створення інтерактивного комплексу    навчально-методичного забезпечення дисциплін.
 4. Вдосконалення системи організації навчального процесу шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
 5. Оновлення професійних вимог в умовах модернізації системи медичної освіти.
 6. Стимулювання активної навчальної та творчо-пізнавальної діяльності студентів, вдосконалення змісту і форм залучення студентів до науково-дослідницької роботи.
 7. Вдосконалення роботи з обдарованою молоддю, зосередження уваги на якості підготовки студентів  до  обласних  конкурсів,   конференцій, олімпіад. Надання  студентам широких можливостей реалізації свого творчого потенціалу.
 8. Забезпечення якості навчання з акцентом на особливості фахової підготовки майбутнього фахівця, мобільного на ринку праці, здатного до адаптації та якнайповнішої реалізації власного творчого потенціалу.
 9. Удосконалення методичної підготовленості, підвищення професійного рівня
  педагогічного колективу.
 10. Узагальнення і систематизацію матеріалів з обласної методичної проблеми, досвіду впровадження у навчально-виховний процес новітніх форм і методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
 11. Продовження роботи із формування інформаційної навчальної системи училища, а саме:
  • розміщення викладачами у локальній мережі презентацій до лекцій;
  • матеріалів для підготовки до лекцій для студентів, матеріалів для підготовки до практичних занять, самостійної роботи.
 12. Вирішення актуальних для училища організаційно-методичних проблем.
 13. Продовження зміцнення навчально-матеріальної бази училища.
 14. Спрямування зусиль викладачів на вдосконалення вмінь та навичок використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.
 15. Формування особистості, активної позиції громадянина України.
 16. Зосередження уваги на пріоритетних напрямках виховання студентської молоді, виховання духовних і громадських цінностей.

ЦК клінічних дисциплін хірургічного профілю Глухівського медичного училища – КЗСОР

До складу комісії входять:

 • Ігнатенко Наталія Вікторівна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Хірургія».
 • Грінченко Ольга Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, що має педагогічне звання “викладач-методист”, викладач дисциплін «Акушерство», «Гінекологія».
 • Колесник Валентина Володимирівна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Акушерство».
 • Родіонова Світлана Миколаївна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в хірургії».
 • Божок Валентина Іванівна – спеціаліст, викладач дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія».

Голова ЦК:  Божок Валентина Іванівна

Божок_В

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Використання інноваційних технологій в навчальному процесі як засіб підвищення фахових компетенцій та розвитку особистості майбутніх медичних працівників»

 •  Ігнатенко Н.В. – Інноваційні технології навчання як засіб формування професійних компетентностей майбутніх медичних працівників.
 • Грінченко О.М. – Мультимедійна лекція як засіб формування фахових компетентностей та розвитку особистості.
 • Колесник В.В. – Інформаційно-комунікаційні технології – засіб удосконалення професійної підготовки фахівців.
 • Родіонова С.М. – Забезпечення якості освіти шляхом використання інноваційних технологій у практичній діяльності студента-медика.
 • Божок В.І. – Використання інформаційних технологій при викладанні клінічних дисциплін з метою розвитку професійних компетентностей майбутніх медичних спеціалістів.

ЦК клінічних дисциплін терапевтичного профілю Глухівського медичного училища – КЗСОР

До складу комісії входять:

 • Дмитренко Ніна Олексіївна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Педіатрія», «Медсестринство в педіатрії».
 • Коняєва Ганна Іванівна – спеціаліст вищої категорії, “викладач-методист”, викладач дисципліни «Внутрішня медицина».
 • Литвинець Олена Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».
 • Рябченко Валентина Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Неврологія», «Психіатрія і наркологія».
 • Лях Анатолій Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Інфектологія».
 • Моісеєва Лідія Іванівна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Педіатрія».
 • Пінчук Катерина Іванівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині».
 • Литвинець Жанна Володимирівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «Основи медсестринства».
 • Пилипенко Наталія Володимирівна – спеціаліст, викладач дисципліни «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».

 Голова ЦК:  Дмитренко Ніна Олексіївна

Дмитренко (2)

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Забезпечення якості професійної освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності викладачів та застосування інноваційних технологій».

 • Коняєва Г.І. – Забезпечення якості професійної освіти шляхом застосування інноваційних технологій.
 • Литвинець О.М. – Формування етико-деонтологічних компетенціїй у професійній підготовці.
 • Дмитренко Н.О. – Формування професійних компетентностей майбутнього медичного працівника з метою його фахової самореалізації.
 • Рябченко В.М. – Застосування інформативно-інноваційних компетенцій при викладанні дисциплін “Неврологія” та “Психіатрія та наркологія”.
 • Лях А.П. – Використання педагогічних технологій по розвитку професійних компетентностей студентів під час.
 • Моісеєва Л.І. – Розвиток та вдосконалення фахових знань студентів через упровадження інтерактивних методів навчання.
 • Пінчук К.І. – Застосування інноваційних технологій для формування професійної компетентності майбутніх медичних спеціалістів.
 • Литвинець Ж.В. – Використання технології розвитку критичного мислення як умова всебічного розвитку та формування ключових компетентностей, успішної особистості майбутніх медичних спеціалістів.
 • Пилипенко Н.В. – Компетентнісний підхід до формування професійних знань, умінь та навичок майбутніх медиків засобами активних форм і методів навчання.

ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Глухівського медичного училища – КЗСОР

До складу комісії входять:

 •  Коробкова Ірина Петрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач історії та суспільних дисциплін.
 • Крученко Сергій Іванович – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Фізична культура».
 • Тюльпа Ольга Володимирівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач предметів «Українська література, українська мова».
 • Петрук Марина Леонідівна – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Англійська мова».
 • Лиман Марина Володимирівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач предмету «Українська мова».
 • Шендрикова Олена Анатоліївна – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Англійська мова».
 • Тітаренко Олександр Борисович – спеціаліст, викладач предмету «Захист Вітчизни».

 Голова ЦК:  Коробкова Ірина Петрівна

Коробкова І. П.

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання з метою розвитку загальнокультурної та громадянської компетентностей майбутніх медичних спеціалістів».

 •  Коробкова І.П. – Використання технологій національно-патріотичного виховання на заняттях історії та у позааудиторній роботі.
 • Шендрикова О.А. – Удосконалення системи виховної роботи через розвиток колективу під час викладання іноземної мови.
 • Крученко С.І. – Формування здорв’язбережувавльної компетентності на заняттях з фізичної культури.
 • Тюльпа О.В. – Використання інноваційних технологій в процесі викладання української літератури, як ефективний шлях розвитку комунікативних компетентностей студентів.
 • Петрук М.Л. – Використання інтерактивних методів навчання у формуванні комунікативної компетентності під час вивчення іноземної мови.
 • Лиман М.В. – Культурологічний підхід до викладання зарубіжної літератури
 • Тітаренко О.Б. – Формування удосконалення життєвих компетентностей, високої патріотичної свідомості студентів.

ЦК природничо-наукових дисциплін Глухівського медичного училища – КЗСОР

До складу комісії входять:

 • Шавша Людмила Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач предметів «Біологія» та «Хімія».
 • Химан Галина Петрівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «Основи психології та між особове спілкування».
 • Кудрявцев Олег Володимирович – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Анатомія», «Фізіологія».
 • Троша Олена Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач предмету «Математика».
 • Троша Сергій Олексійович – спеціаліст вищої категорії, викладач предметів «Фізика», «Основ інформатики та обчислювальної техніки».

 Голова ЦК:  Шавша Людмила Миколаївна

Шавша

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Формування професійних і загальних компетентностей майбутнього медичного спеціаліста шляхом застосування інноваційних технологій навчання».

 •  Шавша Л.М. – Формування професійних і загальних компетентностей молодшого медичного спеціаліста шляхом застосування інноваційних технологій навчання.
 • Химан Г.П. – Формування сприятливого психологічного клімату у студентському середовищі під час занять
 • Кудрявцев О.В. – Застосування мультимедійних технологій на заняттях з анатомії, фізіології та мікробіології.
 • Троша О.В. – Впровадження компетентнісного підходу до викладання математики.
 • Троша С.О. – Формування ключових компетентностей на заняттях з дисциплін “Фізика”, “Інформатика”.