Освітній процес проходить українською мовою (Наказ).

Педагогічний колектив КЗСОР “Глухівський фаховий медичний коледж” працює над методичною проблемою: «Формування професійної компетентності майбутніх медичних спеціалістів через інноваційну діяльність».

Основні напрямки роботи педагогічного колективу КЗСОР ``Глухівський фаховий медичний коледж`` по реалізації методичної проблеми

 1. Вдосконалення системи організації навчального процесу шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, в тому числі форм дистанційного навчання.
 2. Продовження роботи із формування інформаційної навчальної системи коледжу «Moodle», а саме:
  • матеріалів для підготовки до лекцій, практичних занять, самостійної роботи;
  • розміщення викладачами у локальній мережі презентацій до лекцій;
  • розробка і наповнення системи «Moodle» тестовими завданнями для контролю знань студентів та з метою підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК-М».
 3. Заповнення викладачами електронних журналів, що дасть змогу кожному студенту переглянути свої оцінки.
 4. Реалізацію компетентнісного підходу у навчанні, забезпечення диференціації та індивідуалізації.
 5. Продовжити роботу у напрямку проведення конкурсів фахової майстерності майбутніх медичних спеціалістів.
 6. Розробку та удосконалення нового навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, створення інтерактивного комплексу    навчально-методичного забезпечення дисциплін.
 7. Вдосконалення роботи з обдарованою молоддю, зосередження уваги на якості підготовки студентів  до  обласних  конкурсів,   конференцій, олімпіад,  надання  студентам широких можливостей реалізації свого творчого потенціалу.
 8. Продовжити роботу у напрямку підвищення професійного рівня педагогічних працівників, шляхом участі у семінарах, вебінарах, конференціях.
 9. Забезпечення якості навчання з акцентом на особливості фахової підготовки майбутнього фахівця, мобільного на ринку праці, здатного до адаптації та якнайповнішої реалізації власного творчого потенціалу.
 10. Узагальнення і систематизацію матеріалів з обласної методичної проблеми, досвіду впровадження у навчально-виховний процес новітніх форм і методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
 11. Оновлення професійних вимог в умовах модернізації системи медичної освіти.
 12. Вирішення актуальних для училища організаційно-методичних проблем.
 13. Продовження зміцнення навчально-матеріальної бази коледжу.
 14. Зосередження уваги на пріоритетних напрямках виховання студентської молоді, виховання духовних і громадських цінностей.
 15. Формування особистості, активної позиції громадянина України.

ЦК клінічних дисциплін хірургічного профілю КЗСОР ``Глухівський фаховий медичний коледж``

До складу комісії входять:

 • Ігнатенко Наталія Вікторівна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Хірургія».
 • Грінченко Ольга Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, що має педагогічне звання “викладач-методист”, викладач дисциплін «Акушерство», «Гінекологія».
 • Колесник Валентина Володимирівна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Акушерство».
 • Родіонова Світлана Миколаївна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в хірургії».
 • Божок Валентина Іванівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія».

Голова ЦК:  Божок Валентина Іванівна

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Використання інноваційних технологій в навчальному процесі як засіб підвищення фахових компетенцій та розвитку особистості майбутніх медичних працівників»

 •  Ігнатенко Н.В. – Інноваційні технології навчання як засіб формування професійних компетентностей майбутніх медичних працівників.
 • Грінченко О.М. – Мультимедійна лекція як засіб формування фахових компетентностей та розвитку особистості.
 • Колесник В.В. – Інформаційно-комунікаційні технології – засіб удосконалення професійної підготовки фахівців.
 • Родіонова С.М. – Забезпечення якості освіти шляхом використання інноваційних технологій у практичній діяльності студента-медика.
 • Божок В.І. – Використання інформаційних технологій при викладанні клінічних дисциплін з метою розвитку професійних компетентностей майбутніх медичних спеціалістів.

ЦК клінічних дисциплін терапевтичного профілю КЗСОР ``Глухівський фаховий медичний коледж``

До складу комісії входять:

 • Дмитренко Ніна Олексіївна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Педіатрія», «Медсестринство в педіатрії».
 • Коняєва Ганна Іванівна – спеціаліст вищої категорії, “викладач-методист”, викладач дисципліни «Внутрішня медицина».
 • Литвинець Олена Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».
 • Рябченко Валентина Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Неврологія», «Психіатрія і наркологія».
 • Лях Анатолій Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Інфектологія».
 • Моісеєва Лідія Іванівна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Педіатрія».
 • Пінчук Катерина Іванівна – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині».
 • Литвинець Жанна Володимирівна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Основи медсестринства».

 Голова ЦК:  Дмитренко Ніна Олексіївна

Дмитренко (2)

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Забезпечення якості професійної освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності викладачів та застосування інноваційних технологій».

 • Коняєва Г.І. – Забезпечення якості професійної освіти шляхом застосування інноваційних технологій.
 • Литвинець О.М. – Формування етико-деонтологічних компетенціїй у професійній підготовці.
 • Дмитренко Н.О. – Формування професійних компетентностей майбутнього медичного працівника з метою його фахової самореалізації.
 • Рябченко В.М. – Застосування інформативно-інноваційних компетенцій при викладанні дисциплін “Неврологія” та “Психіатрія та наркологія”.
 • Лях А.П. – Використання педагогічних технологій по розвитку професійних компетентностей студентів під час.
 • Моісеєва Л.І. – Розвиток та вдосконалення фахових знань студентів через упровадження інтерактивних методів навчання.
 • Пінчук К.І. – Застосування інноваційних технологій для формування професійної компетентності майбутніх медичних спеціалістів.
 • Литвинець Ж.В. – Використання технології розвитку критичного мислення як умова всебічного розвитку та формування ключових компетентностей, успішної особистості майбутніх медичних спеціалістів.
 • Пилипенко Н.В. – Компетентнісний підхід до формування професійних знань, умінь та навичок майбутніх медиків засобами активних форм і методів навчання.

ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін КЗСОР ``Глухівський фаховий медичний коледж``

До складу комісії входять:

 •  Коробкова Ірина Петрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач історії та суспільних дисциплін.
 • Крученко Сергій Іванович – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Фізична культура».
 • Тюльпа Ольга Володимирівна – спеціаліст І категорії, викладач предметів «Українська література, українська мова».
 • Петрук Марина Леонідівна – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Англійська мова».
 • Лиман Марина Володимирівна – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Українська мова».
 • Шендрикова Олена Анатоліївна – спеціаліст І категорії, викладач предмету «Англійська мова».
 • Тітаренко Олександр Борисович – спеціаліст ІІ категорії, викладач предмету «Захист України».

 Голова ЦК:  Коробкова Ірина Петрівна

Коробкова І. П.

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання з метою розвитку загальнокультурної та громадянської компетентностей майбутніх медичних спеціалістів».

 •  Коробкова І.П. – Використання технологій національно-патріотичного виховання на заняттях історії та у позааудиторній роботі.
 • Шендрикова О.А. – Удосконалення системи виховної роботи через розвиток колективу під час викладання іноземної мови.
 • Крученко С.І. – Формування здоров’язбережувавльної компетентності на заняттях з фізичної культури.
 • Тюльпа О.В. – Використання інноваційних технологій в процесі викладання української літератури, як ефективний шлях розвитку комунікативних компетентностей студентів.
 • Петрук М.Л. – Використання інтерактивних методів навчання у формуванні комунікативної компетентності під час вивчення іноземної мови.
 • Лиман М.В. – Культурологічний підхід до викладання зарубіжної літератури
 • Тітаренко О.Б. – Формування удосконалення життєвих компетентностей, високої патріотичної свідомості студентів.

ЦК природничо-наукових дисциплін КЗСОР ``Глухівський фаховий медичний коледж``

До складу комісії входять:

 • Шавша Людмила Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач предметів «Біологія» та «Хімія».
 • Химан Галина Петрівна – спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Основи психології та між особове спілкування».
 • Кудрявцев Олег Володимирович – спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Анатомія», «Фізіологія».
 • Троша Олена Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач предмету «Математика».
 • Троша Сергій Олексійович – спеціаліст вищої категорії, викладач предметів «Фізика», «Основ інформатики та обчислювальної техніки».

 Голова ЦК:  Шавша Людмила Миколаївна

Шавша

Методична проблема над якою працює циклова комісія: «Формування професійних і загальних компетентностей майбутнього медичного спеціаліста шляхом застосування інноваційних технологій навчання».

 •  Шавша Л.М. – Формування професійних і загальних компетентностей молодшого медичного спеціаліста шляхом застосування інноваційних технологій навчання.
 • Химан Г.П. – Формування сприятливого психологічного клімату у студентському середовищі під час занять
 • Кудрявцев О.В. – Застосування мультимедійних технологій на заняттях з анатомії, фізіології та мікробіології.
 • Троша О.В. – Впровадження компетентнісного підходу до викладання математики.
 • Троша С.О. – Формування ключових компетентностей на заняттях з дисциплін “Фізика”, “Інформатика”.